Algemene voorwaarden van AMADO Inspecties – versie januari 2023

 

AMADO B.V.

Protonweg 14b

1627 LD Hoorn

K.v.K nummer: 64967050

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van diensten van AMADO B.V. gevestigd te Hoorn, hierna te noemen “de opdrachtnemer”.
 2. De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de opdrachtgever”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer bindend.

 

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de opdrachtgever aanvaard, dan heeft de opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Getoonde en verstrekte monsters en/of modellen gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4: Inschakeling derden

De opdrachtnemer is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

Artikel 5: Verstrekken gegevens ten behoeve van inspecties

 1. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens, welke de opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van inspectiewerkzaamheden, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan de opdrachtnemer te verstrekken.
 2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de inspectiewerkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 4. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de inspectiewerkzaamheden en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.
 5. De opdrachtnemer zal de door de opdrachtgever aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan derden ter beschikking stellen.

 

Artikel 6: Voortgang levering, uitvoering werkzaamheden

 1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. In geval de installatie niet (veilig) kan worden betreden en inspectiewerkzaamheden daardoor niet uitgevoerd kunnen worden, zal er meerwerk in rekening worden gebracht van € 450,00 ex BTW per verloren dagdeel. De opdrachtnemer zal op voorhand en in goed overleg met de opdrachtgever aangeven wat er nodig is om de inspectie veilig te kunnen uitvoeren.
 3. Indien tijdens de uitvoering van een door de opdrachtnemer aangenomen opdracht blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de opdrachtnemer niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de opdrachtnemer het recht te vorderen dat de aan de opdrachtnemer verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De opdrachtnemer heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
 4. Alle onkosten welke door de opdrachtnemer worden gemaakt op verzoek van de opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht, met name ter zake de productenaansprakelijkheid, anders voortvloeit. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de opdrachtnemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de opdrachtnemer nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de opdrachtnemer gesloten verzekering.

 

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de jegens opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.

 

Artikel 9: Annulering

 1. Het afzeggen van een afspraak door opdrachtgever, dient door opdrachtgever minimaal 48 van tevoren te zijn gemeld. Wanneer dit korter is dan 48 uur, worden de overeengekomen kosten op de volgende wijze in rekening gebracht door de opdrachtnemer:
 • Tussen 48 en 24 uur ervoor: 50% van de afgesproken prijs voor de inspectiewerkzaamheden,
 • vanaf 24 uur ervoor: 100% van de afgesproken prijs.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de opdrachtnemer de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtnemer gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. In geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de opdrachtnemer aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een opdrachtgever die gevestigd is buiten Nederland, is de opdrachtnemer gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de opdrachtgever gevestigd is.